Regulamin serwisu

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady funkcjonowania serwisu Usługodawcy, dokonywanie zamówień produktów, sposób zawierania umów, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, także za pośrednictwem Internetu pod adresem http://www.wellnessinstitute.pl/regulamin a także doręczany każdemu Klientowi na trwałym nośniku, jako załącznik do wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu będącego towarem, udostępnienia Treści cyfrowych lub rozpoczęcia świadczenia stacjonarnych usług szkoleniowych bądź Kursów online. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Spis treści

Definicje

Formularz zamówienia – Usługa umożliwiająca składanie Zamówień w Serwisie, w szczególności poprzez dodawanie Produktów bądź Treści cyfrowych do elektronicznego koszyka oraz określanie warunków Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę sprzedaży bądź Umowę o dostarczenie treści cyfrowych albo która jest zainteresowana świadczeniami Usługodawcy lub zawarciem z nim Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych

Kurs online – Usługa szkoleniowa polegająca na udostępnianiu Klientowi Treści cyfrowych w postaci tekstu, grafiki, nagrań audio lub wideo (e-learning) lub udostępnianiu Klientowi Treści cyfrowych w czasie rzeczywistym (live streaming), za pośrednictwem platformy www.edu.pieknezdrowezycie.pl zwanej dalej „platformą”

Newsletter – Usługa polegająca na przesyłaniu Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, cyklicznych informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Serwsie, w tym także Informacji handlowych

Produkt – towar w szczególności książki, płyty DVD lub inne publikacje udostępniane na nośnikach materialnych bądź stacjonarne usługi szkoleniowe dostępne w Serwisie, będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Usługodawcą

Radio Wellness – nieodpłatna Usługa polegająca na udostępnianiu Treści cyfrowych Klientom Usługodawcy polegających na możliwości strumieniowego odtwarzania treści fonicznych, także w czasie rzeczywistym

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu z dnia 1 lutego 2016.

Serwis – Serwis internetowy Usługodawcy za pośrednictwem którego świadczone są Usługi drogą elektroniczną i zawierane Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, dostępny pod adresem http://www.wellnessinstitute.pl/sklep

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej

Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę

Usługodawca – Ewa Stelmasiak, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „The Wellness Institute coaching & training” z siedzibą w Józefowie, pod adresem: ul. Jachowicza 3a, 05-410 Józefów, NIP: 521-299-01-22

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą między Klientem korzystającym ze Serwisu, a Usługodawcą

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa dotycząca dostarczenia Treści cyfrowych nie zapisanych na trwałym nośniku zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, której przedmiotem jest udostępnienie odpłatnych Treści cyfrowych bądź świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursów online

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą, a Klientem za pośrednictwem Serwisu

Zamówienie – złożona za pośrednictwem Serwisu oferta, wyrażająca chęć zawarcia Umowy sprzedaży określonych Produktów bądź chęć zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, skierowany jest zarówno do Klientów, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121), jak i do Klientów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015, poz. 584) lub będących przedsiębiorcami w rozumienia art. 43¹ Kodeksu cywilnego. Wyjątek stanowi §11, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących konsumentami.
 2. Serwis działający pod adresem http://www.wellnessinstitute.pl/sklep jest prowadzony przez Usługodawcę.
 3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ewa@pieknezdrowezycie.pl, telefonicznie pod numerem 601-650-016 oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Jachowicza 3a, 05-410 Józefów.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie wiążące.

Informacje o Produktach bądź odpłatnych Treściach cyfrowych zamieszczane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

§2
Usługi świadczone drogą elektroniczną oraz warunki korzystania ze serwisu

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie następujących nieodpłatnych Usług, niewymagających posiadania konta:
  1. Formularz zamówienia – korzystanie z tej Usługi ma charakter jednorazowy i rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu bądź Treści cyfrowej do elektronicznego koszyka w Serwisie, natomiast kończy w momentem złożenia Zamówienia, po kliknięciu w pole „Zamawiam i płacę” lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia;
  2. Newsletter – korzystania z tej Usługi rozpoczyna się po wypełnieniu wszystkich pól pod napisem „Newsletter” znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i kliknięciu pola „Zapisz”;
  3. Radio Wellness – korzystanie z Usługi rozpoczyna się w momencie zapisania na listę mailingową/newsletter, pobrania podcastu z głównej strony Serwisu, pobrania podcastu znajdującego się w zakładce „Radio Wellness”
  4. Pobierz w prezencie – Usługa umożliwiająca Klientowi pobranie darmowej Treści cyfrowej, z której korzystanie możliwe jest po wypełnieniu pól pod napisem „Pobierz w prezencie” bądź po skorzystaniu z Usługi Newsletter lub Radio Wellness; Treść cyfrowa udostępniania jest poprzez wysłanie hiperłącza przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu oraz platformy umożliwia korzystanie następujących odpłatnych Usług, wymagających posiadania konta:
  1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie następujących nieodpłatnych Usług, niewymagających posiadania konta:
   1. Formularz zamówienia – korzystanie z tej Usługi ma charakter jednorazowy i rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu bądź Treści cyfrowej do elektronicznego koszyka w Serwisie, natomiast kończy w momentem złożenia Zamówienia, po kliknięciu w pole „Zamawiam i płacę” lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia;
   2. Newsletter – korzystania z tej Usługi rozpoczyna się po wypełnieniu wszystkich pól pod napisem „Newsletter” znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i kliknięciu pola „Zapisz”;
   3. Radio Wellness – korzystanie z Usługi rozpoczyna się w momencie zapisania na listę mailingową/newsletter, pobrania podcastu z głównej strony Serwisu, pobrania podcastu znajdującego się w zakładce „Radio Wellness”
   4. Pobierz w prezencie – Usługa umożliwiająca Klientowi pobranie darmowej Treści cyfrowej, z której korzystanie możliwe jest po wypełnieniu pól pod napisem „Pobierz w prezencie” bądź po skorzystaniu z Usługi Newsletter lub Radio Wellness; Treść cyfrowa udostępniania jest poprzez wysłanie hiperłącza przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
  2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu oraz platformy umożliwia korzystanie następujących odpłatnych Usług, wymagających posiadania konta:
   1. Forum – korzystanie z tej Usługi wymaga wykupienia Kursu online; dostęp do tej Usługi rozpoczyna się z momentem otrzymania przez Klienta od Usługodawcy dostępu do indywidualnie wygenerowanego konta z dostępem do platformy Usługa forum umożliwia Klientowi przeglądanie treści oraz dodawanie i edytowanie własnych komentarzy;
   2. Kurs online – korzystanie z tej Usługi możliwe jest po uprzednim wykupieniu w niej udziału poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia. Po wykupieniu Kursu online Klient otrzyma od Usługodawcy dostęp do indywidualnie wygenerowanego konta na platformie za pośrednictwem której będzie świadczony Kurs online.
  3. Korzystanie z Usług wskazanych w §2 ust. 1 przez Klienta, jest możliwe po uprzednim oznaczeniu pola „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia” oraz przekazaniu danych o których mowa w §9 ust. 3, dla danego rodzaju Usługi, z zastrzeżeniem, że nie wszystkie usługi wymagają składania takiego oświadczenia przez Klienta.
  4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, a w zakresie usług o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1) i 2) za pośrednictwem administrowanej przez niego platformy
  5. Prawidłowe korzystanie z Usług jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych:
   1. korzystania z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.),
   2. dostęp do Internetu,
   3. przeglądarka internetowa Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy (Wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies”), oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.
  7. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w §2 ust. 5. może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Klienta.
  8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną niewymagających posiadania konta zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi o której mowa w §2 ust. 1 lub z momentem otrzymania, na żądanie Klienta, dostępu do Treści cyfrowych udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i po uprzedniej akceptacji Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wymagających posiadania konta, o których mowa w §2 ust. 2, zostaje zawarta z momentem zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, której przedmiotem jest Kurs online. Zawarcie obu Umów, o których mowa w niniejszym ustępie jest dobrowolne.
  9. Klient korzystając z Usług powinien udostępnić wskazane w §9 ust. 3 dane osobowe oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie, w związku z prawidłowym świadczeniem tych Usług przez Usługodawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz brak zgody będzie uniemożliwiał korzystanie z Usług.
  10. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne bądź odpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu lub wprowadzenia nowych płatnych Usług, promocji bądź rabatów.
  11. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta w Serwisie oraz na platformie lub za ich pośrednictwem treści bezprawnych. Klient zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści lub odnośników do stron internetowych:
   1. naruszających prawa i dobra osób trzecich,
   2. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,
   3. propagujących pornografię lub przemoc,
   4. reklamowych,
   5. niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.
  12. Klient zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu lub platformy innym Klientom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu lub platformy oraz świadczonych w ramach nich Usług.
  13. Klient zobowiązany powstrzymać się od wszelkich działań reklamowych i promocyjnych, jakichkolwiek towarów bądź usług, bez uzyskania pisemnej zgody od Usługodawcy.
  14. Klient może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
  15. W razie zamieszczenia przez Klienta treści naruszających postanowienia §2 ust. 11 – 13, Usługodawca ma prawo te treści usunąć.
  16. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis oraz platforma funkcjonowały w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu lub platformy  mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
  17. Usługodawca oświadcza, iż komentarze zamieszczane przez Klientów na stronie Serwisu lub na platformie publikowane są automatycznie. Usługodawca nie weryfikuje treści komentarzy w momencie zamieszczania ich przez Klientów, ani w sposób fizyczny, ani za pośrednictwem dedykowanych programów przed ich pojawieniem się na stronie Serwisu bądź na platformie. Usługodawca pozostawia sobie prawo do usunięcia komentarzy jeżeli uzna je obraźliwe, nawołujące do nienawiści, promujące i reklamujące inne produkty i usługi oraz w jakikolwiek sposób naruszające przyjęte zasady współżycia społecznego.
  18. Założenie konta w celu korzystania z Usług o których mowa w §2 ust. 2, następuje automatycznie przez Usługodawcę na rzecz Klienta, który prawidłowo wykupił Usługę Kursu online. Informacje o założeniu indywidualnego konta wraz z loginem i hasłem będą przekazywane Klientowi przez Usługodawcę drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Hasło może zostać zmienione przez Klienta po pierwszym logowaniu.

§3
Odpowiedzialność usługodawcy za świadczenie usług drogą elektroniczną, postępowanie reklamacyjne oraz wypowiedzenie umowy

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Klientów ponad wymogi ustawowe. W szczególności zaś Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treści zamieszczane przez Klienta w Serwisie lub na platformie ,
  2. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze Serwisu lub platformy przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
  3. treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie lub na platformie .
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Klienta.
 3. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Klient może składać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: ewa@pieknezdrowezycie.pl lub korespondencyjnie na adres: The Wellness Institute coaching & training Ewa Stelmasiak, ul. Jachowicza 3a, 05-410 Józefów.
 4. Usługodawca w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania reklamacji zaleca, aby składane reklamacje zawierały co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Klienta (imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej);
  2. przedmiot reklamacji;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Wymogi podane w §3 ust. 4 mają jedynie charakter zalecający. Złożenie reklamacji bez zachowania tych wymogów nie wypływa na skuteczność złożonej reklamacji.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 7. Usługodawca, rozpatrując reklamację, będzie stosować niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Klientowi na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjnej podany przez niego w reklamacji.
 9. Procedura reklamacyjna wskazane w ust. 3-8 niniejszego paragrafu dotyczy reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz platformy  oraz Świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Umowy. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Produktów, Treści cyfrowych oraz wykonywania zawartych z Usługodawcą Umów sprzedaży bądź Umów o dostarczenie treści cyfrowych zostało określone w §7.
 10. Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli, na świadczenie wszystkich Usług lub tylko niektórych z nich, poprzez zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną ze stosownym żądaniem na adres Usługodawcy: ewa@pieknezdrowezycie.pl
 11. Wypowiedzenie, o którym mowa w §3 ust. 10 nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, na podstawie której Klienta nabył Produkty lub uzyskał dostęp do odpłatnej Treści cyfrowej.

§4
Warunki i sposoby składania zamówień w serwisie

 1. Składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu jest możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Składanie Zamówień odbywa się przy użyciu Formularza zamówień dostępnego w Serwisie.
 3. Złożenie Zamówienia przy użyciu Formularza zamówienia dokonuje się poprzez:
  1. wybór Produktów bądź Treści cyfrowych i umieszczenie ich w elektronicznym koszyku;
  2. podanie danych osobowych Klienta o których mowa w §9 ust. 3 pkt 1) lub danych kontaktowych (nazwa i adres przedsiębiorstwa) niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych i ich prawidłowej realizacji
  3. wskazaniem adresu dostawy
  4. wyboru sposobu płatności za Produkt bądź Treść cyfrową spośród dostępnych w Serwisie;
  5. wyboru sposobu dostawy Produktu będącego towarem, spośród dostępnego w Serwisie oraz opcjonalnie wskazanie adresu, na jaki ma zostać wystawiona faktura;
  6. akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
  7. kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę”.
  8. akceptacja pola dotyczącego informacji o prawach własności intelektualnej Usługodawcy, udostępnianych w ramach świadczenia usług szkoleniowych stanowiących Produkt bądź dostarczania tych usług online jako treści cyfrowych, tylko w sytuacji ich nabycia;
  9. akceptację pola wyrażającego zgodę Klienta na rozpoczęcie wykonywania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych przed upływem okresu na odstąpienie od tej umowy i zgody na utratę w związku z tym prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w przypadku Klienta, który składa Zamówienie obejmujące Treść cyfrową, której świadczenie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienie od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
 4. Klient, do momentu dokonania czynności o której mowa w §4 ust. 3 pkt 8) ma możliwość modyfikacji Zamówienia, a także jego całkowitego anulowania, za pośrednictwem Serwisu.
 5. Przekazanie informacji co do możliwych sposobów płatności za Produkt bądź treść cyfrową, a także sposobów dostawy Produktów o których mowa w §4 ust. 3 pkt 2) oraz wskazanie czy towary dostarczane są w postaci fizycznej czy w postaci Treści cyfrowej niezapisanej na trwałym nośniku następuje najpóźniej z chwilą rozpoczęcia składania Zamówienia przez Klienta.
 6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca potwierdzi treść złożonego Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail, w której wyszczególni wszystkie istotne elementy oraz specyfikację Zamówienia i oświadczy, iż przyjmuje Zamówienie do realizacji. Dodatkowo Usługodawca w treści wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcia Zamówienia, dołączy do niej w formie załącznika Regulamin oraz informację o której mowa w §4 ust. 3 pkt 9). Wraz z momentem potwierdzenia przez Usługodawcę złożonego Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Umowa sprzedaży bądź Umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierane są na czas określony, do momentu realizacji świadczeń w nich przewidzianych przez obie strony.
 7. W przypadku braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, z powodu wyczerpania zapasu towarów bądź braku wolnych miejsc w przypadku stacjonarnych usług szkoleniowych, Usługodawca, poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia wysyłając mu stosowną wiadomość e-mail.
 8. W przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek opłat, przed zaistnieniem okoliczności o których mowa w §4 ust. 7, Usługodawca zwróci Klientowi całość wpłaconych przez niego środków pieniężnych w terminie 7 dni. Jednak w przypadku, gdy przed dokonaniem zwrotu środków wpłaconych na poczet Zamówienia przez Usługodawcę, poweźmie on informacje o dostępności towaru bądź zwolnieniu się miejsca w przypadku stacjonarnych usług szkoleniowych objętych Zamówieniem, może on za zgodą Klienta zatrzymać wpłacone środki i zaliczyć je jako płatności za Produkt.
 9. W przypadku braku zapłaty przez Klienta za przyjęte do realizacji Zamówienie, w terminie wskazanym w §5 ust. 8, Zamówienie ulega anulowaniu, o czym Usługodawca informuje Klienta wysyłając stosowną informację e-mail.
 10. Najpóźniej do chwili wyrażenia woli związania się przez Klienta będącego konsumentem Umową sprzedaży bądź Umową o dostarczenie treści cyfrowych z Usługodawcą tj. do momentu złożenia Zamówienia, Klient będący konsumentem jest informowany za pośrednictwem wiadomości uwidocznionych w Serwisie podczas korzystania z Formularza Zamówienia lub dostępnych w Regulaminie, o obowiązkach Usługodawcy względem tego Klienta, zawartych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa  w §4 ust. 6 wraz z Regulaminem oraz zamieszczenie tej wiadomości w systemie poczty elektronicznej Usługodawcy.
 12. Składanie Zamówień w stosunku do Produktów stanowiących stacjonarne usługi szkoleniowe bądź Treści cyfrowych stanowiących odpłatne usługi szkoleniowe świadczone w ramach Kursów online, jest możliwe do czasu zakończenia rejestracji wskazanej na stronie Serwisu przy każdym Produkcie bądź usłudze tego rodzaju.

§5
Ceny produktów oraz treści cyfrowych, sposoby i terminy płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów oraz Treści cyfrowych zamieszczone w Serwisie:
  1. są podawane w walucie polskiej;
  2. zawierają w sobie podatki od towarów i usług oraz wszelkie cła, jeżeli są nimi objęte;
  3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów ich dostawy – dotyczy to tylko Produktów stanowiących towary.
 2. Usługodawca ma prawo do organizowania akcji promocyjnych bądź wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki akcji promocyjnych bądź wyprzedaży będą każdorazowo określane w oddzielnym regulaminie udostępnianym na stronie internetowej Serwisu.
 3. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Produktów, bądź Treści cyfrowych w każdym czasie.
 4. Uprawnienia Usługodawcy, o których mowa w §5 ust. 2 i 3 nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa w tych ustępach.
 5. Do całkowitej opłaty za Produkt będący towarem dolicza się także opłaty za jego dostawę.
 6. Usługodawca udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
  2. płatność elektroniczną bez użycia karty płatniczej bądź z wykorzystaniem karty płatniczej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych: PayPal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 289372, o numerze NIP: 5252406419 i REGON: 141108225 lub spółek wobec których PayPal Polska sp. z o.o. jest spółką dominującą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz spółek, które w rozumieniu tej ustawy są podmiotami powiązanymi z PayPal Polska sp. z o.o.
 7. Klient powinien dokonać wyboru płatności podczas wypełniania Formularza zamówienia.
 8. Płatność za Produkt bądź Treść cyfrową objęte Umową sprzedaży bądź Umową o dostarczenie treści cyfrowych, powinna zostać dokonana najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, tj. od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę. Dokonanie płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, jeszcze przed zawarciem Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, zaliczane jest na poczet tych umów. Postanowienia §4 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
 9. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura, wedle woli Klienta wyrażonej w Formularzu zamówienia.

§6
Realizacja zamówień – dostawa towaru oraz treści cyfrowych i świadczenie stacjonarnych usług szkoleniowych oraz usług szkoleniowych w ramach kursów online

 1. Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia Produktu będącego towarem bądź Treści cyfrowych innych aniżeli Kurs online, niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek Usługodawcy bądź otrzymania informacji od operatora płatności elektronicznych o wpłynięciu wymaganych środków, nie później jednak niż w terminie 30 dni.
 2. Udostępnianie Treści cyfrowych nie zapisanych na trwałym nośniku, innych aniżeli Kurs online, następuje poprzez wysłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej hiperłącze do strony internetowej na której dostępna jest Treść cyfrowa objęta Zamówieniem Klienta.
 3. Świadczenie Produktów stanowiących stacjonarne usługi szkoleniowe bądź Treści cyfrowe w postaci Kursu online następuje w sposób, w terminie oraz w miejscu wskazanym w informacjach o Produkcie bądź Treści cyfrowych dostępnych na stronie internetowej Serwisu. Warunkiem koniecznym do uruchomienia stacjonarnej usługi szkoleniowej jest złożenie Zamówienia przez przynajmniej 6 osób. W przypadku braku wymaganej liczby Zamówień w stosunku do danej stacjonarnej usługi szkoleniowej Usługodawca każdorazowo informuje o tym Klienta, który złożył Zamówienie i zwraca mu niezwłocznie wpłacone przez niego środki pieniężne. Warunek wskazany w niniejszym ustępie nie dotyczy Kursów online.
 4. Treści cyfrowe oferowane przez Usługodawcę mogą być świadczone pojedynczo bądź w pakietach. Pakiety, obok Treści cyfrowych dostępnych w ofercie Usługodawcy, mogą zawierać także dodatkowe świadczenia takie jak: usługi edukacyjne świadczone telefoniczne lub  z wykorzystaniem innych środków komunikacji na odległość (np. poprzez program Skype). Treści cyfrowe w postaci Kursu online są świadczone za pośrednictwem platformy do której Klient otrzymuje dostęp od Usługodawcy, poprzez wygenerowanie indywidualnego konta. Hasło oraz login do konta są udostępniane Klientowi przez Usługodawcę przed dniem rozpoczęcia Kursu online za pośrednictwem wiadomości e-mail. Kursy online są świadczone grupowo bądź w formie  indywidualnych sesji mentoringowo, coachingowych, tutoringowych lub superwizyjnych.
 5. Dostawa dotyczy tylko Produktów będących towarami.
 6. Dostawa jest odpłatna. Koszt dostawy wskazywany jest Klientowi w trakcie wypełniania Formularza zamówienia oraz przekazywany w wiadomości o której mowa w §4 ust. 6.
 7. Dostawa odbywa się tylko na obszarze Unii Europejskiej, w dni robocze za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczty Polskiej lub operatora UPS/DHL w formie przesyłki kurierskiej.
 8. Do każdej przesyłki towaru dołączany jest paragon bądź faktura, w zależności od woli Klienta wyrażonej w Formularzu zamówienia oraz dokument gwarancyjny.
 9. Termin wysyłki Produktu będącego towarem wynosi 7 dni roboczych od daty wpłynięcia środków na rachunek Usługodawcy bądź otrzymania informacji od operatora płatności elektronicznych o wpłynięciu wymaganych środków.
 10. Istnieje możliwość zmiany terminu realizacji stacjonarnej usługi szkoleniowej na inny termin aniżeli wskazany w informacjach na stronie internetowej Serwisu i w Zamówieniu Klienta, tylko po uzyskaniu zgody Klienta wyrażonej w formie pisemnej bądź elektronicznej.
 11. Usługodawca może odmówić realizacji Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych wobec Klienta, który nie uiścił płatności w wymaganym terminie lub którego płatność nie została potwierdzona przez operatora płatności elektronicznych. W przypadku uiszczenia opłaty lub dotarcia środków po terminie, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty Klientowi, chyba że Usługodawca potwierdzi i uzgodni w porozumieniu z Klientem możliwość realizacji Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, pomimo dotarcia płatności po terminie. Potwierdzenie powinno mieć formę pisemną lub elektroniczną.
 12. Brak obecności Klienta w miejscu i czasie świadczenia stacjonarnych usług szkoleniowych albo w czasie świadczenia Kursu online z przyczyn od niego zależnych jest uznawane za spełnienie świadczenia na rzecz tego Klienta przez Usługodawcę, z wyjątkiem wskazanym w ust. 13 poniżej.
 13. Klient będący konsumentem ma prawo do żądania zwrotu środków wpłaconych na poczet stacjonarnej usługi szkoleniowej, w przypadku jego nieobecność w miejscu i czasie świadczenia usługi szkoleniowej z ważnych powodów. Prawo żądania zwrotu wpłaconych środków dotyczy także nieobecności Klienta z ważnych powodów, w czasie realizacji Kursu online. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania o którym mowa w niniejszym ustępie, Usługodawca ma prawo żądać udokumentowania przyczyn niemożliwości wzięcia udziału w stacjonarnej usłudze szkoleniowej bądź Kursie online.
 14. W przypadku niemożliwości świadczenia usług szkoleniowych przez Usługodawcę z przyczyn od niego niezależnych, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Klienta. W takiej sytuacji, Usługodawca w zależności od woli Klienta wyrażonej pisemnie bądź w formie elektronicznej może zwrócić całość wpłaconych środków Klientowi lub uzgodnić z nim nowy termin spełnienia świadczenia przewidzianego Umową sprzedaży bądź Umową o dostarczenie treści cyfrowych.
 15. Klient będący osobą fizyczną, który nabył Produkt w postaci stacjonarnej usługi szkoleniowej uprawniony jest do wskazania innej osoby, która zamiast niego skorzysta ze stacjonarnej usługi szkoleniowej, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Usługodawcy pisemnie lub w formie elektronicznej nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia stacjonarnej usługi szkoleniowej zarówno przez Klienta jak i wskazaną przez niego osobę, chyba że strony umówią się inaczej. Osoba wstępująca na miejsce Klienta powinna udostępnić dane osobowe, konieczne do świadczenia stacjonarnej usługi szkoleniowej oraz wyrazić zgody o których mowa w §4 ust. 3 pkt 2), 6) i 8).

§7
Reklamacje, zwroty związane z umową sprzedaży lub umową o dostarczanie treści cyfrowych oraz pozasądowe możliwości dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za sprzedaż Produktów będących towarami oraz Treści cyfrowych innych aniżeli Kursy online, w zakresie rękojmi określonej przez przepisy prawa w stosunku do Klientów będących konsumentami.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za realizację stacjonarnych usług szkoleniowych oraz realizację Kursów online w zakresie należytego wykonania umowy na zasadach ogólnych, w szczególności poprzez obowiązek zachowania należytej staranności przewidzianej dla podmiotu profesjonalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w stosunku do Klientów będących konsumentami.
 3. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt będący towarem bądź Treść cyfrową, bez wad.
 4. Klient może składać reklamacje dotyczące nabytych Produktów bądź Treści cyfrowych w terminach przewidzianych przez przepisy prawa na adres poczty elektronicznej: ewa@pieknezdrowezycie.pl lub korespondencyjnie na adres: The Wellness Institute coaching & training Ewa Stelmasiak, ul. Jachowicza 3a, 05-410 Józefów.
 5. Usługodawca w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania reklamacji zaleca, aby składane reklamacje zawierały co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Klienta (imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorstwa oraz adres poczty elektronicznej);
  2. przedmiot reklamacji;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Wymogi podane w §7 ust. 5 mają jedynie charakter zalecający. Złożenie reklamacji bez zachowania tych wymogów nie wypływa na skuteczność złożonej reklamacji.
 7. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Brak ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, oznacza uwzględnienie reklamacji przez Usługodawcę.
 8. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Klientowi na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjnej podany w reklamacji.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć Produkt będący towarem, na adres: The Wellness Instutute coaching & training Ewa Stelmasiak, ul. Jachowicza 3a, 05-410 Józefów. Koszt dostarczenia towaru do Usługodawcy przez Klienta są zwracane przez Usługodawcę.
 10. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Usługodawcę do zwrotu wpłaconych kwot przez Klienta, Usługodawca dokona zwrotu niezwłocznie.
 11. Zwrot następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego Klient dokonał płatności.
 12. Produkty będące towarami, dostępne w Serwisie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie cywilnym.
 13. Klient będący konsumentem, ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Usługodawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014, poz. 148) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Klient będący konsumentem, może także korzystać z pomocy powiatowych rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

§8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Do zachowania wskazanego w zdaniu pierwszym terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w formie pisemnej na adres: The Wellness Institute coaching & training Ewa Stelmasiak, ul. Jachowicza 3a, 05-410 Józefów lub w formie elektronicznej na adres: ewa@pieknezdrowezycie.pl
 2. W przypadku chęci zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, których termin rozpoczęcia jest, w momencie wypełniania przez Klienta Formularza zamówienia, krótszy aniżeli 14 dni, Klient w trakcie wypełniania Formularza zamówienia może wyrazić zgodę na rozpoczęcie wykonywania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych przed upływem okresu odstąpienia od tej umowy i tym samym wyrazić zgodę na utratę w związku z tym prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Klient będący konsumentem może wykonać prawo odstąpienia od umowy o którym mowa w niniejszym paragrafie z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, który jest udostępniony na stronie internetowej Serwisuu, w zakładce http://www.wellnessinstitute.pl/formularz-odstapienia-od-umowy/
 4. W takiej sytuacji, Usługodawca jest zobowiązany do przesłania Klientowi będącemu konsumentem wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy sprzedaży Produktów będących towarami, od momentu objęcia towaru przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  2. dla Umowy sprzedaży Produktów będących stacjonarnymi usługami szkoleniowymi, od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, tj. od dnia otrzymania przez Klienta będącego konsumentem wiadomości o której mowa w §4 ust. 6.
 6. W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych przez Klienta będącego konsumentem, umowę tą uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, będącego towarem.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta będącego konsumentem.
 9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Produktu będącego towarem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania.
 10. Klient będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od Umowy sprzedaży zwrócić Usługodawcy Produkt będący towarem. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu będącego towarem przed jego upływem. Zwrot Produktu będącego towarem powinien nastąpić na adres: The Wellness Institute coaching & training Ewa Stelmasiak, ul. Jachowicza 3a, 05-410 Józefów.
 11. Klient będący konsumentem, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego towarem, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.
 12. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu będącego towarem.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Klient będący konsumentem wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient będący konsumentem żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11.  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9
Dane osobowe

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.), w związku z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.) oraz postanowienia Regulaminu.
 2. Korzystanie z Usług funkcjonujących w ramach Serwisu, w tym również umożliwiających składanie Zamówień, wymaga udostępnienia przez Klienta będącego osobą fizyczną danych osobowych.
 3. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta:
  1. dla Usługi Formularza zamówienia:
   • imię
   • nazwisko
   • adres poczty elektronicznej
   • adres zamieszkania
   • adres dostarczenia Produktu będącego towarem, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
   • numer telefonu
   • numer NIP – w przypadku Klientów niebędących konsumentami
  2. dla Usługi Newsletter
   • imię
   • nazwisko
   • adres poczty elektronicznej
  3. dla Usługi Radio Wellness
   • imię
   • nazwisko
   • adres poczty elektronicznej
 4. Dane osobowe wskazane w §9 ust. 3 pkt 1) są przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych na żądanie Klienta oraz w celu realizacji tychże umów, w tym udzielenia dostępu do pozostałych Usług takich jak Kurs online oraz forum.  Wobec tego, w stosunku do nich nie jest konieczne wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta.
 5. Dane o których mowa w §9 ust. 3, są niezbędne do skorzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Dane, o których mowa w §9 ust. 3 pkt 2) – 3) są udostępniane dobrowolnie i przetwarzane wyłącznie w związku z korzystaniem z Usług przez Klienta. Skorzystanie z Usług o których mowa §2 ust. 1 pkt 2) – 4) oraz podanie danych osobowych w związku z chęcią skorzystania z tych Usług, nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 7. Usługodawca będzie przetwarzał dla celów statystycznych i marketingowych następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usług świadczonych drogą elektroniczną (Dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Klienta;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
  4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług.
 8. Dla celów uzyskania danych, o których mowa w §9 ust. 3, Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze plików typu „Cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 9. Klient może wycofać zgodę, o której mowa w §9. ust. 8, za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 10. Pliki „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Serwisu oraz platformy www.edu.pieknezdrowezycie.pl, jak np. przechowywanie identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Klientów, czy także dla zapewnienia poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu oraz platformy www.edu.pieknezdrowezycie.pl. Nie przechowują żadnych danych osobowych Klienta ani haseł w postaci jawnej.
 11. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
 12. Usługodawca, jako Administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
 13. Po rozwiązaniu Umowy, Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz dochodzenia roszczeń z jej tytułu;
  2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług, Produktów lub Treści cyfrowych.
 14. Usługodawca udziela informacji o danych, o których mowa w §9 ust. 3, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§10
Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jako całość oraz platforma chronione są prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, artykułów i zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim od których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z utworów. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 3. Poprzez rozpowszechnienie utworów w Serwisie bądź na platformie  Klient udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 1) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy do korzystania z wszelkich utworów wytworzonych przez Klienta w ramach korzystania z Usług.
 4. Licencja, o której mowa w §10 ust. 3., jest udzielana bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych oraz ma charakter nieodpłatny.
 5. Klient oświadcza, że jest uprawiony do udzielenia licencji, o której mowa w §10 ust. 3.
 6. W ramach świadczenia Usług są lub mogą być udostępniane treści nienależące do Usługodawcy. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi podmiot, który je udostępnił. Usługodawca nie monitoruje materiałów ani treści umieszczanych przez Klientów w Serwisie, pod kątem zgodności z prawem oraz niniejszym Regulaminem.
 7. Korzystanie z Usług nie przenosi na Klienta żadnych praw własności intelektualnej. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa lub uzyskaniem zgody odpowiedniego podmiotu.

§11
Postanowienia dotyczące klientów niebędących konsumentami

 1. Niniejszy paragraf oraz postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie w relacjach pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem.
 2. Usługodawca może odstąpić od Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartej z Klientem niebędącym konsumentem, bez ponoszenia żadnych kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W przypadku wpłaconych kwot przez Klienta niebędącego konsumentem, Usługodawca dokonuje zwrotów na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Klient niebędący konsumentem nie ma prawa do żądania zwrotu wpłaconej kwoty z tytułu zawarcia Umowy sprzedaży stacjonarnych usług szkoleniowych bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w przypadku, gdy Klient lub osoby mające skorzystać w jego imieniu ze świadczenia, nie stawiły się w czasie i miejscu bądź w czasie realizacji świadczeń przewidzianych tymi umowami.
 4. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami Usługodawca może uzależnić zawarcie lub wykonanie Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych od wpłacenia przez Klienta niebędącego konsumentem odpowiedniej przedpłaty na poczet jej wykonania.
 5. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu będącego towarem przewoźnikowi, na Klienta niebędącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem będącym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia tego Produktu. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu będącego towarem powstałe po przyjęciu go do przewozu, aż do wydania Klientowi niebędącego konsumentem oraz za opóźnienia w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Produktu będącego towarem do Klienta niebędącego konsumentem za pośrednictwem przewoźnika, Klienta niebędącego konsumentem ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu będącego towarem, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Usługodawca wyłącza wobec Klienta niebędącego konsumentem swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt będący towarem oraz za dostarczane treści cyfrowe inne aniżeli Kursy online.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę wobec Klienta niebędącego konsumentem w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez przesłanie pocztą elektroniczną stosownego oświadczenia.
 9. Usługodawca ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonanie Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych względem Klienta niebędącego konsumentem do sytuacji, w której niewykonanie bądź nienależyte wykonanie takiej umowy było wynikiem winy umyślnej Usługodawcy. Odpowiedzialność przewidziana niniejszym paragrafem ograniczona jest do szkody w postaci rzeczywistej straty.
 10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji Umowy, Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

§12
Funkcjonalność treści cyfrowych oraz interoperacyjność treści cyfrowych

 1. Treści cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę na podstawie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są objęte prawami autorskimi Usługodawcy bądź osób trzecich, od których Usługodawca uzyskał zgodę na ich wykorzystywanie. Zastosowanie do tych Treści cyfrowych mają postanowienia §10 Regulaminu. Klient, który uzyskał dostęp do Treści cyfrowych, może z nich korzystać w zakresie realizacji Umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa. Klient nie jest uprawniony, w szczególności do korzystania ani udostępniania Treści cyfrowych innym podmiotom, w sposób który przekraczałby zasady dozwolonego użytku utworów prawnoautorskich, w szczególności do: rozpowszechniania Treści cyfrowych lub wprowadzania ich do obrotu, ingerowania w ich zawartość, powielania, kopiowania lub dystrybucji, komercyjnego wykorzystywania Treści cyfrowych.
 2. Treści cyfrowe mogą być dostarczane Klientowi w języku polskim, angielskim lub francuskim w zależności od wyboru Klienta i oferty Usługodawcy.
 3. Dostęp do Treści cyfrowych stanowiących przedmiot Umowy o dostarczenie treści cyfrowych wymaga spełnienia przez Klienta, co najmniej następujących warunków technicznych:
  1. korzystania z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.),
  2. dostęp do Internetu,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy (Wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies”) oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej.
  4. korzysta z aktualnych zestawów kodeków, takich jak K-Lite Codec Pack, Xvid, DivX, lub podobnych.
 4. Sposób dostarczenia Treści cyfrowych będących przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych został wskazany odpowiednio w §2 ust. 2 pkt 2), §2 ust. 18 oraz §6 ust. 2 i 4.
 5. Treści cyfrowe prezentowane w ramach oferty Serwisu mogą być ograniczone ilościowo, a dostęp do nich czasowo.
 6. Treści cyfrowe będące przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są dostarczane:
  1. w języku polskim, angielskim, francuskim
  2. w postaci tekstu pisanego w formie elektronicznej lub w postaci audio lub wideo, a także audio-wideo;
  3. w formacie dla tekstu pisanego: pliki obsługiwane przez Office Word 2007 (version. 12.0) oraz pliki pdf obsługiwane przez Adobe Reader (version 7.0 i późniejsze)
  4. w formacie dla audio: wav lub mp3;
  5. w formacie dla wideo lub audio-wideo: avi, mov, mpg, wmv, flv;
 7. Zakres parametrów technicznych wymaganych dla poszczególnych Treści cyfrowych może się różnić, w zależności od ich zawartości. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi wszelkie informacje, celem umożliwienia skorzystania z usługi, w zakresie parametrów technicznych odbiegających od tych wskazanych w §12 ust.3 pkt 1-4

§13
Postanowienia końcowe

 1. Klient oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej,  obecnością oprogramowania typu malware (np. wirusów komputerowych, szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania) lub typu spyware (oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie), a także możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł). Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
 3. Usługodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  Regulaminu  w  dowolnym terminie.
 4. W  przypadku  zmiany  Regulaminu,  jego  doręczenie  Klientowi  odbywać  się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 5. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia zmienionego na stronach Serwisu. Zmiana Regulaminu daje Klientowi możliwość wypowiedzenia Umowy.
 6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartych przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 7. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu bądź platformy  po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 8. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu, Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych jest prawo polskie.
 9. Serwis prowadzony jest w wersji polskiej, angielskiej oraz francuskiej.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2016.